Fundacja Czyżyny
Statut Fundacji Czyżyny

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kraków 03.12.2013

 

STATUT FUNDACJI  CZYŻYNY

 

Postanowienia ogólne

§ 1 

 1.  Fundacja pod nazwą Fundacja „Czyżyny" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dariusza Żołądka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w Krakowie, w dniu 1 marca 2011 roku,  działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity:   Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2.  Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2 

            Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3 

            Siedzibą fundacji jest Miasto Kraków.

§ 4 

            Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5 

            Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 6 

 1. Terenem działalności Fundacji jest Rzeczypospolita Polska.
 2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 7

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja „Czyżyny”.  Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 8

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji. Może być członkiem krajowych i zagranicznych zrzeszeń.  
 2.  Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 10 Statutu Fundacji;
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 5. Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 9 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 10

            Cele fundacji to:

 1. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. ochrona i promocja zdrowia;
 3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych i mniejszości narodowych;
 4. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej;
 5. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 6. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy;
 7. działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych;
 8. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 9. działalność charytatywna;
 10. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 11. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 12. kultura fizyczna i sport;
 13. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 14. działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 15. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 16. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 17. ratownictwo i ochrona ludności;
 18. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 19. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 20. promocja i organizacja wolontariatu.
 21. inspirowanie działań artystycznych dzieci i młodzieży w zakresie estradowej działalności artystycznej oraz stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń artystycznych i pedagogicznych;
 22. stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń artystycznych i pedagogicznych.
 23. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 24. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-23.

§ 11


            Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz   w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 2. Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację;
 3. Organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i materialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji;
 4. Udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom i rodzinom czasowo lub trwale znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej;
 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz badań w zakresie objętym celami Fundacji;
 6. Popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu;
 7. Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na polu samoorganizacji i pomocy wzajemnej;
 8. Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji;
 9. Promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji;
 10. Pozyskiwanie dotacji z różnych źródeł (w tym z Unii Europejskiej) na realizację celów statutowych;
 11. Organizowanie imprez na różną skalę mających na celu promocje aktywnego spędzania wolnego czasu, alternatywę dla alkoholu, narkotyków, wandalizmu oraz innych celów profilaktycznych.
 12. Edukację dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska, a także ochrony praw zwierząt.
 13. Organizowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;
 14. Współorganizowanie i wspieranie placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych;
 15. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych;
 16. Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
 17. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych;
 18. Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach  lub modernizacji placówek oświatowych i ośrodków kultury;
 19. Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych oraz informacyjno-prawnych;
 20. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej;
 21. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii;
 22. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;
 23. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji;
 24. Organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji;
 25. Organizowanie zbiórek charytatywnych;
 26. Organizowanie wolontariatu;
 27. Realizowanie cyklicznych projektów na rzecz społeczności lokalnej.

§ 12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność zbieżna jest z jej celami statutowymi.

 

Majątek i dochody Fundacji.

§ 13 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 14 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. grantów krajowych i zagranicznych;
 3. dotacji i subwencji osób prawnych;
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. dochodów z majątku Fundacji;
 6. odsetek bankowych;
 7. papierów wartościowych;
 8. dotacji UE;
 9. własnej działalności gospodarczej.

§ 15 

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16 

Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do jej, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. Przekazywać swego majątku na rzecz członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej Władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§17 

Dochód osiągany przez Fundację w całości jest przeznaczany na realizacje jej celów statutowych.

§ 18

Fundacja prowadzi księgowość zgodnie z przepisami prawa.

 

Władze Fundacji 

§ 19

Władzami fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

 

Rada Fundacji

§ 20 

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych opiniodawczych, kontrolnych i nadzorczych.
 2. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 4. Rada Fundacji działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz statut uchwalony przez Fundatora.

§ 21 

 1. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję Członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator, ustalając Przewodniczącego Rady i Sekretarza. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada większością głosów.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Sekretarza, z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.

§ 22 

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, z których sporządza się protokół. Protokoły gromadzi się w księdze protokołów.
 2. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
 3. Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy Członkowie zostali zaproszeni.
 4. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych, o ile statut nie stanowi inaczej. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. e-mail i fax). Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwał.

§ 23 

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji.
 2. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 3. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania.
 4. Powoływanie i odwoływanie Prezesa, V-ce Prezesa i Członków Zarządu
 5. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
 6. Uchwalanie regulaminu działania Zarządu.
 7. Ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji.
 8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielenie mu absolutorium.
 9. Kontrola działalności zarządu Fundacji, komórek organizacyjnych lub innych jednostek powołanych do realizacji celów Fundacji i sprawowanie nad nimi stałego nadzoru.

10.  Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 24 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 3. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji

§ 25 

 1. Nie można łączyć tytułu członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

a)      Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

b)      Być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

c)      Otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Zarząd Fundacji 

§ 26

Powołuje się pierwszy Zarząd w składzie:

1)      Prezes Zarządu – Kinga Przedzimirska-Karadeniz

2)      Wiceprezes Zarządu – Wioletta Michałek

3)      Członkowie Zarządu – Karolina Nowacka, Katarzyna Białek, Janusz Gąsiorek

§ 27 

 1. Zarząd Fundacji składa się trzech do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje swą decyzja Fundator, ustalając Prezesa i V-ce Prezesa Zarządu.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa i V-ce Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem ustępu 1 niniejszego paragrafu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 28 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)      uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b)      uchwalanie regulaminów,

c)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d)      ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e)      podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f)       przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g)      występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.

 1. Zarząd Fundacji odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, które gromadzi się w księdze protokołów.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Zarząd co roku, do dnia 1 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 29

Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje dwóch członków Zarządu, w tym prezes lub vice-prezes.

 

Sposób Reprezentacji

§30

Oświadczenia woli i wszelkie zobowiązania finansowe w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym prezes lub vice-prezes.

 

Zmiana Statutu

§ 31 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje za zgodą Rady Zarząd Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.

§ 32 

1)      Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2)      Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 33 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji 

§ 34

1)      Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2)      Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 35 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 36 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach. Rada Fundacji dokonuje wyboru organizacji, której zostanie przekazany majątek fundacji.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
WSPÓŁPRACUJEMY